Dienstenwijzer

Deze “Dienstenwijzer” wordt u aangeboden door de Financiële Adviesdesk. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van elkaar mogen verwachten.

Wie zijn wij?
De Financiële Adviesdesk biedt u deskundige advisering en diensten op het gebied van hypotheken en daarmee samenhangend verzekeringen, sparen en beleggen. Maar ook zijn wij deskundig met financiële planning en echtscheidingsadvies. Tevens treden wij op als bemiddelaar voor het afsluiten van de financiële producten die wij u adviseren.

De Financiële Adviesdesk is aangesloten bij:

 • Federatie Financieel Planners (FFP)
 • Stichting Erkend Hypotheekadviseurs (SEH)
 • KIFID
 • Kamer van Koophandel

Onze relatie met geldverstrekkers en verzekeraars
Wij werken met een beperkt door ons zorgvuldig aantal geselecteerde financiële instellingen (banken en verzekeringsmaatschappijen)voor het afsluiten van hypotheken, verzekeringen, kredieten enz. Wij baseren onze advisering en bemiddeling op onze ervaringen met deze aanbieders.

Onze diensten
Wij bieden de volgende advies- en bemiddelingsdiensten:
bemiddeling uitsluitend in combinatie met advisering en alleen advisering

Er zijn geen financiële instellingen die een belang in onze onderneming hebben.

Wij kunnen u van dienst zijn op het gebied van hypotheken en daarmee samenhangende levensverzekering, schadeverzekering,sparen en beleggen. Maar graag zijn we u ook van dienst met financiële planning, consumptief krediet.

Omdat financiële dienstverlening zich vaak uitstrekt tot een bredere oriëntatie op financiële producten, kunt u van ons een integrale aanpak verwachten die rekening houdt met wat in uw specifieke situatie van belang is. In onze praktijk vormen uw wensen en persoonlijke situatie het uitgangspunt. Wij beschikken over de kennis, de expertise en de contacten met leveranciers van financiële producten die daarvoor nodig zijn.

U bent bij ons vrij in (uiteindelijke)keuze van aanbieder(s) en product(en). Wij zullen u met onze professionele kennis en ervaring ondersteunen in het maken van deze selectie.

Dat houdt onder meer in:

 1. Inventariseren van uw wensen, behoeften en uw risicobereidheid: het vastleggen van uw klantprofiel.
 2. Informatie verstrekken over in de markt beschikbare passende financiële constructies en financiële producten;
 3. Voorleggen van alternatieven en berekeningen op basis van verschillende producten en aanbieders;
 4. De consequenties van te nemen beslissingen inzichtelijk maken;
 5. Toelichten en motiveren van het verstrekte advies;
 6. Schriftelijk vastleggen en ondertekenen van het advies.

Aansluitend daarop helpen wij u met het aangaan van overeenkomsten tussen u en de financiële instelling van uw keuze. Ook daarna blijven wij u begeleiden met onze advisering. Indien nodig en wenselijk, onderhouden wij namens u de contacten met de leveranciers van deze financiële producten.

Om u inzicht te geven in het aantal uren dat wij besteden aan de diverse productvormen waarover wij u kunnen adviseren en voor u kunnen bemiddelen volgt hieronder een indicatie van het gemiddelde aantal uren bij deze diverse producten.

Producten: Gemiddeld aantal uur

 • aflossingsvrij, annuïteiten en lineaire hypotheek 5 uur
 • levensverzekering adviestraject 10 uur
 • fiscaal gefaciliteerd spaarproduct 10 uur
 • woonlastenverzekering 8 uur

Wat verwachten wij van u?
Om ons werk goed te kunnen doen, in overeenstemming met uw verwachtingen en onze afspraken, vragen wij u ons tijdig en volledig te informeren over alle zaken die in het kader van door u te sluiten of afgesloten overeenkomsten met financiële instellingen van belang zijn. Het gaat in het bijzonder om wijzigingen in uw persoonlijke situatie of samenlevingssituatie (zoals: geboorte, samenwonen, huwelijk, echtscheiding, overlijden, verhuizing enz.), om veranderingen in uw inkomens- en arbeidssituatie e.d.

Hoe kunt u ons bereiken?
Op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur tel 06-49671119
Per email info@financieleadviesdesk.nl

Betalingen
Hypotheken en kredieten
Alle betalingen, die in verband met een afgesloten hypotheek of krediet verschuldigd zijn aan de geldverstrekker(s), dient u rechtstreeks te voldoen. U ontvangt daarvoor periodiek een acceptgiro of nota van de desbetreffende geldverstrekker, of de betaling wordt voldaan met een automatische incasso. Soms kunt u zelf uw wijze van betaling kiezen bij het sluiten van de hypotheek of het krediet, dit is echter niet gebruikelijk. Wij raden u aan de betalingen tijdig te verrichten resp. te zorgen voor voldoende saldo op uw betaalrekening. Achterstand in betaling levert later hoge inhaalbetalingen op, of mogelijk zelfs problemen met de geldverstrekker.

Verzekeringen
Betaling van verzekeringspremies (per maand, kwartaal, halfjaar, jaar) dient u rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij te voldoen. Blijft betaling uit, dan kan de verzekeraar de dekking opschorten of zelfs beëindigen. Mocht deze situatie zich dreigen voor te doen, dan zullen wij u tijdig waarschuwen.

Hoe worden wij beloond?
In de beloning voor onze dienstverlening heeft u een keuzemogelijkheid.

Voor Hypotheken en Levensverzekeringen:

 1. Wij komen met u een vast bedrag overeen.
 2. Wij ontvangen geen directe provisie van de maatschappij en/of bank. U ontvangt van ons een factuur die direct verrekend wordt bij de notaris indien het gaat om een hypotheek. Voor ieder ander advies en/of afgenomen product ontvangt u de factuur thuis en dient betaling binnen 7 dagen plaats te vinden.
 3. De beloning voor onze dienstverlening aan u bestaat uit provisie, die door de geldverstrekker of verzekeraar rechtstreeks aan ons wordt betaald. U wordt daarvoor in principe niets in rekening gebracht. De provisie is afhankelijk van de hoogte van de afgesloten hypotheek en/of van de hoogte van de verzekeringspremies of verzekerde som. Wij zullen u voor het afsluiten van het product informeren ver de hoogte van onze beloning. Voor de minimale beloning die wij noodzakelijk achten voor onze dienstverlening verwijzen wij u naar ons dienstverleningsdocument.
 4. Gelijk aan optie 3 echter indien het door ons te ontvangen bedrag niet toereikend is aan het bedrag gesteld in het dienstverleningsdocument dan krijgt u voor het verschil een aanvullende factuur.

Wanneer u tussentijds uw opdracht tot dienstverlening intrekt na ondertekening van de opdrachtbevestiging, zijn wij genoodzaakt hiervoor kosten in rekening te brengen. Deze kosten de aan de opdracht gewerkt uren met een minimum van € 500,00 (exclusief 21 % BTW).

Wettelijke verplichtingen
Ons kantoor heeft volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12040441 voor het uitoefenen van ons bedrijf.

Wij streven ernaar u goed en zorgvuldig van dienst te zijn. Toch kan er wel eens wat fout gaan; voor die gevallen zijn wij verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid.

Beëindiging van de relatie
U hebt het recht de relatie met ons te beëindigen op het door u gewenste moment, zonder opzeggingstermijn en zonder kosten. Indien er verzekeringen via ons kantoor zijn gesloten, kunt u de verzekeringsmaatschappij(en) verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar een andere adviseur van uw keuze. Van onze kant zijn ook wij vrij de relatie met u te beëindigen. Ook in dat geval kunt u de verzekeraar(s) verzoeken de bij ons lopende verzekeringen over te boeken naar een andere adviseur.

Klachtenregeling
Er kan natuurlijk altijd iets mis gaan. Klachten over onze dienstverlening nemen wij serieus en lossen wij graag in goed overleg met u op. Vanuit onze interne klachtenprocedure kunnen wij nagaan hoe wij tot een oplossing kunnen komen. Mocht dat niet tot uw tevredenheid lukken, dan heeft u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Informatie over het Klachteninstituut kunt u vinden op de website www.kifid.nl.

Het Kifid is ook bereikbaar op het volgende postadres:

Kifid
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG

Wij streven er voortdurend naar onze klanten op goede en professionele wijze te ondersteunen met deskundig en betrouwbaar financieel advies. De kwaliteit van onze dienstverlening staat daarbij voorop.

Wij vertrouwen erop u met deze dienstenwijzer een goed beeld te hebben gegeven van wat wij voor u kunnen betekenen. We hopen samen met u de (klant)relatie aan te gaan die langdurig naar beider tevredenheid zal verlopen